Quay lại trang Giải Đua thuyền truyền thống VĐTQ - 2011

 

UBND TỈNH B̀NH THUẬN

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––

Số:  327  /SVHTTDL

Phan Thiết, ngày 25 tháng 3 năm 2011

 

V/v: Đăng kư thi đấu Giải Đua thuyền truyền thống VĐQG năm 2011 tại B́nh Thuận.

 

 

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch …………………………

 

Được sự ủy nhiệm của Tổng cục Thể dục Thể thao tại Công văn số 93/TC TDTT-TTTTC ngày 23 tháng 02 năm 2011 về việc đăng cai tổ chức Giải đua thuyền truyền thống VĐQG năm 2011 tại B́nh Thuận.

Căn cứ Điều lệ Giải Đua thuyền truyền thống VĐQG năm 2011 của Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam.

Căn cứ Kế hoạch tổ chức giải đua thuyền truyền thống VĐQG năm 2011 của Bộ môn Đua thuyền truyền thống và Hiệp hội thể thao dưới nước ban hành ngày 08/3/2011.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch B́nh Thuận phối hợp với Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam và Bộ môn Đua thuyền truyền thống tổ chức Giải Đua thuyền truyền thống VĐQG năm 2011 từ ngày 07 – 12/5/2011 tại Vịnh Mũi Né, TP. Phan Thiết, tỉnh B́nh Thuận.

          Để đảm bảo cho công tác chuẩn bị và đăng cai tổ chức giải thành công. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch B́nh Thuận kính đề nghị các tỉnh, thành, ngành có phong trào Đua thuyền truyền thống quan tâm xem xét và xác nhận đăng kư tham gia để chung tôi tổng hợp và có sự chuẩn bị chu đáo hơn.

          Đề nghị các đơn vị đăng kư sơ bộ bằng văn bản đến hết ngày 07/4/2011 (Mẫu kèm theo).

          Địa chỉ liên hệ: Trung tâm TDTT tỉnh B́nh Thuận ( Đường Nguyễn Tất Thành, thành phố phan Thiết, tỉnh B́nh Thuận).

          Điện thoại: 062.3832488 hoặc 3822088. Fax: 062. 3822075.

          Rất mong các đơn vị sớm có văn bản phúc đáp để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch B́nh Thuận có thời gian chuẩn bị chu đáo mọi mặt.

                   Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Pḥng NVTDTT Sở VHTTDL BT;

- Trung tâm TDTT BT;

- Lưu: VT.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Đỗ Văn Ba

ĐƠN VỊ: ………………………………

ĐĂNG KƯ THI ĐẤU

MÔN ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG

 

Tên giải: GIẢI ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG VÔ ĐỊCH TOÀN QUỐC NĂM 2011

Tổ chức tại: B̀NH THUẬN - Từ ngày 07 – 12/5/2011 

 

- Trưởng đoàn:                                                            - ĐT:                 

- Huấn luyện viên trưởng:                                          - ĐT:  

- Huấn luyện viên:                                                       - ĐT:  

- Huấn luyện viên:                                                       - ĐT:  

 

TT

Họ và tên

Năm

sinh

Giới

tính

Nội dung thuyền 20

Vị trí

200m

500m

1000m

1        

 

 

 

 

 

 

Chỉ huy

2        

 

 

 

 

 

 

Chèo lái

3        

 

 

 

 

 

 

VĐV

4        

 

 

 

 

 

 

VĐV

5        

 

 

 

 

 

 

VĐV

6        

 

 

 

 

 

 

VĐV

7        

 

 

 

 

 

 

VĐV

8        

 

 

 

 

 

 

VĐV

9        

 

 

 

 

 

 

VĐV

10    

 

 

 

 

 

 

VĐV

11    

 

 

 

 

 

 

VĐV

12    

 

 

 

 

 

 

VĐV

13    

 

 

 

 

 

 

VĐV

14    

 

 

 

 

 

 

VĐV

15    

 

 

 

 

 

 

VĐV

16    

 

 

 

 

 

 

VĐV

17    

 

 

 

 

 

 

VĐV

18    

 

 

 

 

 

 

VĐV

19    

 

 

 

 

 

 

VĐV

20    

 

 

 

 

 

 

VĐV

21    

 

 

 

 

 

 

VĐV

22    

 

 

 

 

 

 

VĐV

23    

 

 

 

 

 

 

Dự bị

24    

 

 

 

 

 

 

Dự bị

25    

 

 

 

 

 

 

Dự bị

26    

 

 

 

 

 

 

Dự bị

 

LĂNH ĐỘI

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐĂNG KƯ THI ĐẤU

MÔN ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG

 

Tên giải: GIẢI ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG VÔ ĐỊCH TOÀN QUỐC NĂM 2011

Tổ chức tại: B̀NH THUẬN - Từ ngày 07 – 12/5/2011 

 

- Trưởng đoàn:                                                            - ĐT:                 

- Huấn luyện viên trưởng:                                          - ĐT:  

- Huấn luyện viên:                                                       - ĐT:  

- Huấn luyện viên:                                                       - ĐT:  

 

TT

Họ và tên

Năm

sinh

Giới

tính

Nội dung thuyền 10

Vị trí

200m

500m

1000m

1        

 

 

 

 

 

 

Chỉ huy

2        

 

 

 

 

 

 

Chèo lái

3        

 

 

 

 

 

 

VĐV

4        

 

 

 

 

 

 

VĐV

5        

 

 

 

 

 

 

VĐV

6        

 

 

 

 

 

 

VĐV

7        

 

 

 

 

 

 

VĐV

8        

 

 

 

 

 

 

VĐV

9        

 

 

 

 

 

 

VĐV

10    

 

 

 

 

 

 

VĐV

11    

 

 

 

 

 

 

VĐV

12    

 

 

 

 

 

 

VĐV

13    

 

 

 

 

 

 

VĐV

14    

 

 

 

 

 

 

VĐV

 

LĂNH ĐỘI

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ: ………………………………

ĐĂNG KƯ THI ĐẤU

MÔN ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG

 

Tên giải: GIẢI ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG VÔ ĐỊCH TOÀN QUỐC NĂM 2011

Tổ chức tại: B̀NH THUẬN - Từ ngày 07 – 12/5/2011 

 

- Trưởng đoàn:                                                            - ĐT:                 

- Huấn luyện viên trưởng:                                          - ĐT:  

- Huấn luyện viên:                                                       - ĐT:  

- Huấn luyện viên:                                                       - ĐT:  

 

TT

Họ và tên

Năm

sinh

Giới

tính

Nội dung thuyền 20 HH

Vị trí

200m

500m

1000m

1        

 

 

 

 

 

 

Chỉ huy

2        

 

 

 

 

 

 

Chèo lái

3        

 

 

 

 

 

 

VĐV

4        

 

 

 

 

 

 

VĐV

5        

 

 

 

 

 

 

VĐV

6        

 

 

 

 

 

 

VĐV

7        

 

 

 

 

 

 

VĐV

8        

 

 

 

 

 

 

VĐV

9        

 

 

 

 

 

 

VĐV

10    

 

 

 

 

 

 

VĐV

11    

 

 

 

 

 

 

VĐV

12    

 

 

 

 

 

 

VĐV

13    

 

 

 

 

 

 

VĐV

14    

 

 

 

 

 

 

VĐV

15    

 

 

 

 

 

 

VĐV

16    

 

 

 

 

 

 

VĐV

17    

 

 

 

 

 

 

VĐV

18    

 

 

 

 

 

 

VĐV

19    

 

 

 

 

 

 

VĐV

20    

 

 

 

 

 

 

VĐV

21    

 

 

 

 

 

 

VĐV

22    

 

 

 

 

 

 

VĐV

23    

 

 

 

 

 

 

Dự bị

24    

 

 

 

 

 

 

Dự bị

25    

 

 

 

 

 

 

Dự bị

26    

 

 

 

 

 

 

Dự bị

 

LĂNH ĐỘI

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐĂNG KƯ THI ĐẤU

MÔN ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG

 

Tên giải: GIẢI ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG VÔ ĐỊCH TOÀN QUỐC NĂM 2011

Tổ chức tại: B̀NH THUẬN - Từ ngày 07 – 12/5/2011 

 

- Trưởng đoàn:                                                            - ĐT:                 

- Huấn luyện viên trưởng:                                          - ĐT:  

- Huấn luyện viên:                                                       - ĐT:  

- Huấn luyện viên:                                                       - ĐT:  

 

TT

Họ và tên

Năm

sinh

Giới

tính

Nội dung thuyền 10 HH

Vị trí

200m

500m

1000m

1        

 

 

 

 

 

 

Chỉ huy

2        

 

 

 

 

 

 

Chèo lái

3        

 

 

 

 

 

 

VĐV

4        

 

 

 

 

 

 

VĐV

5        

 

 

 

 

 

 

VĐV

6        

 

 

 

 

 

 

VĐV

7        

 

 

 

 

 

 

VĐV

8        

 

 

 

 

 

 

VĐV

9        

 

 

 

 

 

 

VĐV

10    

 

 

 

 

 

 

VĐV

11    

 

 

 

 

 

 

VĐV

12    

 

 

 

 

 

 

VĐV

13    

 

 

 

 

 

 

VĐV

14    

 

 

 

 

 

 

VĐV

 

LĂNH ĐỘI

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC