New Page 1
     Thể Thao - Hội nhập, Phát triển, Vươn tới tầm cao   Tìm kiếm:     

 KẾ HOẠCH Về việc Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015.

Căn cứ Kế hoạch số 91KH/ĐU-SVHTTDL ngày 28/9/2011 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận về việc Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015.
Chi bộ Trung tâm Thể Dục Thể Thao ban hành kế hoạch số 23/KH-CB ngày 14/10/2011 triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

               I.     Mục đích, yêu cầu:

1- Mục đích:

- Đưa việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tự giác trong mỗi Cán bộ, Đảng viên, Viên chức, Huấn luyện viên và Người lao động trong Trung tâm.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc hơn nửa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Cán bộ, Đảng viên, Viên chức, Huấn luyện viên và Người lao động trong Trung tâm.

         2- Yêu cầu:

    - Phát huy kết qủa đạt được trong thời gian thực hiện Cuộc vận động, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập” chuyển trọng tâm sang “Làm theo” bằng việc làm cụ thể, sát với tình hình hoạt động tại mỗi phòng. Gắn “Xây” với “Chống” và “Làm theo” với việc thực hiện những chuẩn mực, tiêu chí đạo đức nghề nghiệp do Ngành VHTTDL ban hành và các phong trào của Công đoàn, Chi đoàn và Trung tâm đang được phát động. Chống cách làm qua loa, hình thức.

     - Gắn “Học tập” với thường xuyên liên hệ kiểm điểm việc “làm theo”, tăng cường kiểm tra, giám sát. Chú trọng phát huy đúng mức vai trò của Bí thư, Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn, Trưởng các phòng Trung tâm. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm đạo đức, lối sống.

      - Gắn việc “Làm theo” được cụ thể hóa trong qúa trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu, kế hoạch và công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đoàn thể. Lấy đó làm cơ sở để phân loại Chi bộ, Đảng viên, Đoàn viên, Cán bộ, Viên chức, Huấn luyện viên và Người lao động hàng năm.

      - Cấp ủy, Bí thư Chi bộ trực tiếp chỉ đạo việc Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Trung tâm, vừa thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo của Trung tâm.

 

             II.     Nội dung:

            1- Tổ chức cho Cán bộ, Đảng viên, Viên chức, Huấn luyện viên và Người lao động học tập, nắm vững nội dung Chỉ thị 03/CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 91KH/ĐU-SVHTTDL ngày 28/9/2011 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc tại Trung tâm.

            2- Đẩy mạnh việc tổ chức học tập, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với điều kiện, phạm vi hoạt động của đơn vị:

      - Căn cứ chỉ đạo và kế hoạch của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hướng dẫn nội dung học tập gắn với liên hệ kiểm điểm.

      - Tổ chức kể chuyện, sinh hoạt trong Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

            - Thường xuyên cập nhật tuyên truyền trên trang Website của Trung tâm việc Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần đẩy mạnh việc thực hiện này sâu rộng trong nhân dân.

      - Hàng năm, theo chỉ đạo của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có kế hoạch gặp mặt biểu dương những cá nhân, tập thể trong Trung tâm là những điển hình tốt trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

      3- Chuyển trọng tâm việc thực hiện sang “làm theo”:

       - Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề việc thực hiện “Học tập” và “Làm theo” theo hướng đánh giá kết quả, hạn chế khi thực hiện  nội dung “3 Xây” “1 Chống”, cụ thể là: Xây dựng ý thức phục vụ nhân dân, kính trọng dân, thương dân và tin dân; Xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành ý kiến cấp trên, trách nhiệm trong công việc, nổ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Xây dựng phong cách nói ít, viết ngắn, nói đi đôi với làm. Chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch, Nghị quyết của Cấp ủy cấp trên và Nghị quyết của Chi bộ trong từng năm và cả nhiệm kỳ.

       - Xử lý kịp thời, nghiêm túc những vụ việc tiêu cực phát sinh, những vụ việc bức xúc của Cán bộ, Viên chức và người lao động, các Huấn luyện viên, Vận động viên ở Trung tâm.

       - Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ, công khai, minh bạch mọi kế hoạch thu, chi theo quy định và Quy chế chi tiêu nội bộ. Phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.Thực hành tiết kiệm.

       4- Phát huy trách nhiệm vai trò người đứng đầu. Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn, Trưởng các phòng Trung tâm TDTT phải thể hiện vai trò, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gương mẫu đi đầu để Cán bộ, Viên chức và Người lao động, các Huấn luyện viên, Vận động viên noi theo thực hiện.

       5- Thường xuyên đưa nội dung Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt Chi bộ, Cơ quan, Công đoàn Chi đoàn theo định kỳ bằng các hình thức:

       - Tổ chức cho Cán bộ, Đảng viên, Viên chức và Người lao động, các Huấn luyện viên, Vận động viên nghe những mẩu chuyện về Bác Hồ và những cá nhân, tập thể điển hình trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

       - Hàng tháng, Chi bộ có nội dung đánh giá kiểm điểm việc thực hiện trong cuộc họp định kỳ. Sinh hoạt cơ quan, họp Công đoàn, Chi đoàn phải thể hiện nội dung trên.

       - Bí thư, Cấp ủy cùng các Đảng viên hàng tháng hoặc quý có báo cáo kết quả việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trước Chi bộ.

       6- Tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy:

Cấp ủy phân công từng thành viên chịu trách nhiệm theo dõi việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như sau: Bí thư chịu trách nhiệm chung toàn Trung tâm, theo dõi Phòng HCTH và Phòng HLTĐ; Phó bí thư theo dõi việc thực hiện của các tổ chức Công đoàn, Chi đoàn và Phòng XDPT.

Cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện, khi phát hiện trường hợp Cán bộ, Đảng viên, Viên chức, Huấn luyện viên và Người lao động vi phạm đạo đức phải có biện pháp xử lý nghiêm minh.

III. Tổ chức thực hiện:

   - Các đồng chí trong Cấp ủy, trước hết là Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn, Trưởng các phòng chuyên môn Trung tâm TDTT chịu trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch này.

   - Trong quá trình thực hiện, từng năm sẽ có chương trình cụ thể sát với thực tế, đồng thời xem xét từ thực tiễn hoạt động để bổ sung kế hoạch Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng hoàn chỉnh đến năm 2015./.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy Sở VHTTDL;

- Ban Giám đốc Trung tâm TDTT;

- Các Đảng viên trong Chi bộ;

- Các Phòng HCTH, HLTĐ, XDPT;

- BCH Công đoàn;

- BCH Chi đoàn;

- Lưu Chi bộ.

 

TM. CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Hữu Thông

 

 


Tin cùng chuyên mục
    Trung tâm TDTT Bình Thuận triển khai khai học tập chuyên đề năm 2014 (10/03/2014)
    Triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  (11/03/2013)
    Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 (20/02/2012)
    KẾ HOẠCH Về việc Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015. (25/10/2011)
    Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (24/10/2011)
    Hướng dẫn sơ kết 9 tháng đầu năm 2010, đánh giá tổng quát 3 năm rưỡi (ở cấp tỉnh) và tổng kết 4 năm CVĐ (02/08/2010)
    Trung tâm TDTT tỉnh triển khai chương trình hành động thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2010 (09/04/2010)
    Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (18/03/2010)
    Cuộc thi tìm hiểu về 80 năm Ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng  (10/12/2009)
    Hướng dẫn tổng kết cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2009 và xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động năm 2010 (18/11/2009)

Các Tin chuyên mục khác
    Trung tâm TDTT Bình Thuận triển khai khai học tập chuyên đề năm 2014 (10/03/2014)
    Triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  (11/03/2013)
    Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 (20/02/2012)
    Những suy nghĩ sau khi đọc lá thư của Hồ Chủ tịch gửi Hội nghị TDTT năm 1960 (02/11/2011)
    KẾ HOẠCH Về việc Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015. (25/10/2011)
    Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (24/10/2011)
    19-08-1945: Cách mạng tháng tám, tổng khởi nghĩa giành chính quyền.  (19/08/2011)
    Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 05/6/1911 – 05/6/2011: Nơi này, Người ra đi (17/05/2011)
    Lịch sử ra đời và phát triển ngành thể dục thể thao (25/03/2011)
    Hội nghị toàn quốc Tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  (12/12/2010)

New Page 2

Tin mới

Thông báo

Blog Tin thể thao khắp nơi 24/24

Học thể thao qua video:
Chiến thuật Bóng rổ

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Poll
Bạn quan tâm chuyên mục nào nhất trong website này?
Tin tức - Sự kiện
Tin các bộ môn
Thông tin chuyên ngành
Chuyên đề
Văn bản pháp quy
Ý kiến khác - Liên hệ góp ý

Thống kê website

Đang trực tuyến: 39

Lượt truy cập: dem truy cap 6541784

New Page 1

Trang chủ | Liên hệ | Top 

TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH BÌNH THUẬN - BINHTHUAN SPORTS CENTRE - BSC
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Hữu Thông - Giám đốc

Cơ quan: Nhà thi đấu Tổng hợp tỉnh, số 28, Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
Điện thoại: +84 62 3822088 (HCTH) - 3832488 (TDTT QC) - 3829181 (HLTĐ);
Fax: +84 62 3822075 
E-mail: ttthethao@svhttdl.binhthuan.gov.vn ; Website: www.binhthuansports.vn - Facebook: www.facebook.com/tdttbinhthuan 

Thiết kế bởi Tính Thành