Thông báo kết luận của Trưởng BTC ĐH TDTT tỉnh Bình Thuận lần VI -2010

Đăng ngày: 7/7/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 2641

 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC ĐH TDTT TỈNH BÌNH THUẬN

LẦN THỨ VI NĂM 2010

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

_________________________________

Phan Thiết, ngày 01  tháng 7 năm 2009

                    Số:   52  /  TB-BTC

 

 

THÔNG BÁO

 Kết luận của đồng chí Hồ Dũng Nhật – Phó Chủ tịch UBND tỉnh -

Trưởng Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010

tại cuộc họp lần thứ I của Ban Tổ chức

Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ngày 02/6/2009, đồng chí Hồ Dũng Nhật - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội TDTT (BTC ĐH) tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010, chủ trì cuộc họp BTC ĐH TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010 lần thứ I. Dự họp có tất cả các thành viên của BTC ĐH TDTT tỉnh Bình Thuận (theo Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 23/3/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010).

Sau khi nghe Thường trực BTC ĐH TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010 (BTC ĐH) trình bày Kế hoạch triển khai tổ chức Đại hội và ý kiến của các thành viên trong Ban Tổ chức , Đồng chí Hồ Dũng Nhật – Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BTC ĐH TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010 kết luận:

 

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

 Giai đoạn 1: Tổ chức từ tháng 10/2009 đến tháng 03/2010.

– Địa điểm: Tại các huyện, thị xã và thành phố (được BTC uỷ nhiệm).

– Giai đoạn 2: Tổ chức vào tháng 04/2010 bao gồm tổ chức Lễ Khai mạc - Bế mạc:

+ Lễ Khai mạc tổ chức vào sáng ngày 16/4/2010, tại địa điểm sân vận động Thành phố Phan Thiết.

+ Lễ Bế mạc tổ chức vào chiều ngày 22/4/2010, tại địa điểm Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh.

– Lễ Khai mạc và Bế mạc sẽ có kế hoạch cụ thể sau.

2. Đại hội phải huy động l00% vận động viên xuất sắc, cán bộ, huấn luyện viên ưu tú và huy động trên 80% huyện, thị xã, thành phố và các Sở, Ngành cấp tỉnh tham gia.

3. Công tác tuyên truyền cho Đại hội cần được tổ chức ngay với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo ấn tượng sâu sắc. Cần gắn kết với tuyên truyền với các sự kiện chính trị, lễ hội và nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Khẩn trương xây dựng và ban hành Điều lệ chung và từng môn của Đại hội vào tháng 7/2009. Đồng thời nhanh chóng thành lập các Tiểu ban giúp việc cho BTC ĐH gồm:

– Tiểu ban Chuyên môn, kỹ thuật và cơ sở vật chất.

– Tiểu ban Tuyền truyền Khai mạc, Bế mạc.

– Tiểu ban Thư ký tổng hợp thi đua.

– Tiểu ban Tài chính, hậu cần.

– Tiểu ban An ninh, Ytế.

– Tiểu ban Nhân sự, Thanh tra.

5. Về kinh phí tổ chức Đại hội: Yêu cầu các Tiểu ban nhanh chóng xây dựng dự trù kinh phí của Tiểu ban mình và giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập họp thành dự trù chung cho Đại hội và cùng với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch chi tiết trình cho UBND tình phê duyệt.

6. Tiếp tục tập trung theo dõi và chỉ đạo việc triển khai Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VI năm 2010. Các huyện, thị xã, thành phố phải tổ chức xong Đại hội TDTT cấp mình vào cuối tháng 12/2009. Đối với các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh phải tổ chức xong vào tháng 3/2010.

7. Thường trực BTC ĐH (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) thường xuyên theo dõi tiến độ triển khai tổ chức Đại hội các cấp tiến tới Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VI năm 2010. Đồng thời tổng hợp báo cáo định kỳ cho UBND tỉnh và BTC ĐH TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010.

Thường trực BTC ĐH TDTT tỉnh Bình Thuận xin thông báo đến các thành viên Ban Tổ chức, các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành trong tỉnh biết và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.

 

          Nơi nhận:                                                                  KT. TRƯỞNG BAN

- Thường trực UBND tỉnh;                                                     PHÓ TRƯỞNG BAN

- Ban Tuyên giáo tỉnh;

- Đ/c Hồ Dũng Nhật-PCT-Trưởng ban;

- Văn phòng Tỉnh Uỷ;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các thành viên BTC;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Phòng VH&TTcác huyện, thị xã, thành phố

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;                                        PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL 

- Lưu BTC.                                                                                   Đỗ Văn Ba

 

 

Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT